Left Banner

Left Banner

Dział

Dział

WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW DRAGON WINCH:

DOŻYWOTNIA GWARANCJA PO REJESTRACJI NA STRONIE PRODUCENTA:

https://www.dragonwinch.com/upload/6295d7528ca5a0.44791861.pdf

AKTYWUJ DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ!

Aby bezpłatnie aktywować dożywotnią gwarancję DRAGON WINCH:

W ciągu 10 dni od zakupu wyciągarki wyślij maila na adres: gwarancje@dragonwinch.com.

W mailu muszą znajdować się następujące informacje:

- Imię i nazwisko,

- Model wyciągarki,

- Numer seryjny wyciągarki (* Numer seryjny znajduje się: na pudełku, na wyciągarce, na ostatniej stronie instrukcji obsługi. W przypadku jego braku prosimy o kontakt).

- Data zakupu,

- Skan dowodu zakupu (paragon lub faktura).

WARUNKI GWARANCJI:

1. Abilus Group Sp. z.o.o (gwarant) udziela bezpłatnej, dożywotnej gwarancji na fabryczne wady mechanicznych elementów wyciągarki. Elektryczne elementy są objęte 7 letnią gwarancją. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Poza granicami Polski gwarancja regulowana jest przez dystrybutorów i lokalne przepisy.

2. Podstawowa gwarancja na produkty udzielana jest na okres 24 miesięcy, liczona od dnia wydania wyciągarki. Data wydania uwidoczniona jest na dowodzie zakupu (paragon, faktura).

3.Gwarant oferuje możliwość skorzystania z przedłużenia gwarancji na okres dożywotni. Przedłużenia gwarancji można dokonać wysyłając maila na: gwarancje@dragonwinch.com. W mailu muszą znajdować się następujące informacje: Imię i nazwisko, Model wyciągarki, Numer seryjny, Data zakupu, Skan dowodu zakupu. Przedłużenie okresu gwarancyjnego może zostać zrealizowane wyłącznie w ciągu 10 dni od zakupy i jest ważne tylko z dowodem zakupu (paragon, faktura).

4. Dożywotnia gwarancja dotyczy wyciągarek z serii: MAVERICK, HIGHLANDER, TRUCK, HIDRA.

5. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fabrycznych wyciągarki ujawnionych w okresie gwarancji.

6. Gwarancja nie obejmuje wad wyciągarki powstałych wskutek: napraw wykonanych przez podmioty inne niż Gwarant, nieprzestrzegania zasad prawidłowej instalacji i eksploatacji opisanych w instrukcji obsługi, przechowywania wyciągarki w niewłaściwych warunkach, zaniedbania, braku nadzoru, niewłaściwego wykorzystywania, nieprzestrzegania zasad postępowania z wyciągarkami, błędnego kierunku zwijania liny, przeciążenia wyciągarki, zjawisk losowych takich jak: pożar, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.

7. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek przypadkowego załączenia wyciągarki (patrz „Podłączenie i instalacja wyciągarki elektrycznej ” w instrukcji obsługi).

8. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych wad eksploatacyjnych takich jak: uszkodzenie obudowy, uszkodzenie silnika, przekładni lub bębna, których powodem było przeciążenie wyciągarki. Parametry, których przekroczenie jest uznawane za przeciążenie wyciągarki są szczegółowo określone w instrukcji obsługi dla danego typu wyciągarki.

9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia części i podzespołów. Gwarancją nie są objęte również: zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia czy wytarcia napisów.

10. Gwarancji nie podlegają wyciągarki użytkowane w celach wyczynowych (Np. na rajdach).

11. Lina wyciągarki (stalowa i syntetyczna), po rozwinięciu nie jest objęta gwarancją. Dlatego sprawdź linę przed pierwszym użyciem.

12. Gwarancją nie są objęte wyciągarki, których przyczyną niesprawności jest brak właściwej konserwacji (patrz w instrukcji obsługi pkt. „Smarowanie i konserwacja wyciągarki”).

13.Dożywotnia gwarancja przestaje obowiązywać jeżeli następuje wycofanie modelu wyciągarki ze sprzedaży.

14. W porozumieniu z Gwarantem należy dostarczyć wyciągarkę na wskazany adres serwisu oraz ją odebrać. Po okresie 24 miesięcznej gwarancji wyciągarkę należy dostarczyć oraz odebrać na własny koszt.

 15. Wada zgłoszona w okresie gwarancji zostanie usunięta przez Gwaranta na koszt Gwaranta w terminie 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po dniu dostarczenia wyciągarki do serwisu.

16. W przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni, na co kupujący wyraża zgodę korzystając z usług serwisu.

17. Kupującemu przysługuje prawo wymiany wyciągarki na wolną od wad, jeżeli Gwarant stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe. Termin wymiany wyciągarki na wolną od wad wynosi nie więcej niż 30 dni. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana wyciągarki na ten sam typ jest niemożliwa, Gwarant w porozumieniu z Kupującym wymieni wyciągarkę na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta. Gwarancja zostaje wydłużona o czas obsługi gwarancyjnej. 

18. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, Gwarant obciąży kupującego kosztami postępowania gwarancyjnego i kosztami transportu.

19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwej eksploatacji wyciągarki. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez Kupującego, a wynikające z uszkodzenia wyciągarki.

20. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadą wyciągarki.

21. W przypadku nie zaakceptowania warunków gwarancji kupującemu przysługuje prawo zwrotu wyciągarki na koszt kupującego w ciągu 14 dni roboczych od daty kupna. W takim przypadku wyciągarka nie może posiadać śladów użytkowania.

22. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

STANDARDOWA GWARANCJA

W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt ze Sprzedawcą (zwanym dalej Gwarantem) lub Regionalnym Autoryzowanym Serwisem marki DRAGON WINCH.

 

 1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy, liczony od dnia wydania wyciągarki, widniejącym na dowodzie zakupu i obowiązuje na terenie Polski.

2. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fabrycznych wyciągarki ujawnionych w okresie gwarancji.

3. Gwarancja nie obejmuje wad wyciągarki powstałych wskutek: napraw wykonanych przez podmioty inne niż Gwarant, nieprzestrzegania zasad prawidłowej instalacji i eksploatacji opisanych w instrukcji obsługi, przechowywania wyciągarki w niewłaściwych warunkach, zaniedbania, braku nadzoru, niewłaściwego wykorzystywania, nieprzestrzegania zasad postępowania z wyciągarkami, błędnego kierunku zwijania liny, przeciążenia wyciągarki, zjawisk losowych takich jak: pożar, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.

4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek przypadkowego załączenia wyciągarki (patrz „PODŁĄCZENIE I INSTALACJA WYCIĄGARKI ELEKTRYCZNEJ”).

5. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych wad eksploatacyjnych takich jak: uszkodzenie obudowy, uszkodzenie silnika, przekładni lub bębna, których powodem było przeciążenie wyciągarki. Parametry, których przekroczenie jest uznawane za przeciążenie wyciągarki są szczegółowo określone w instrukcji obsługi dla danego typu wyciągarki.

6. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, m.in.: zarysowanie, trudne do usunięcia zabrudzenie, wytarcie napisów itp.

7. Lina wyciągarki (stalowa i syntetyczna), po rozwinięciu nie jest objęta gwarancją. Dlatego sprawdź linę przed pierwszym użyciem.

8. Gwarancją nie są objęte wyciągarki, których przyczyną niesprawności jest brak właściwej konserwacji (patrz pkt. „Smarowanie i konserwacja wyciągarki”).

9. W porozumieniu z Gwarantem należy dostarczyć wyciągarkę na wskazany adres serwisu.

10. Wada zgłoszona w okresie gwarancji zostanie usunięta przez Gwaranta na koszt Gwaranta w terminie 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po dniu dostarczenia wyciągarki do serwisu.

11. W przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni, na co kupujący wyraża zgodę korzystając z usług serwisu.

12. Kupującemu przysługuje prawo wymiany wyciągarki na nową, jeżeli Gwarant stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe. Termin wymiany wyciągarki na nową, wolną od wad, wynosi nie więcej niż 30 dni. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana wyciągarki na ten sam typ jest niemożliwa, Gwarant w porozumieniu z Kupującym wymieni wyciągarkę na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta. Gwarancja zostaje wydłużona o czas obsługi gwarancyjnej.

13. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, Gwarant obciąży kupującego kosztami postępowania gwarancyjnego i kosztami transportu.

14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwej eksploatacji wyciągarki. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez Kupującego, a wynikające z uszkodzenia wyciągarki.

15. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadą wyciągarki.

16. W przypadku nie zaakceptowania warunków gwarancji kupującemu przysługuje prawo zwrotu wyciągarki na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni roboczych od daty kupna.

W takim przypadku wyciągarka nie może posiadać śladów użytkowania. Gwarant pokrywa koszt, pod warunkiem wysłania przesyłki za pośrednictwem wskazanej przez

Gwaranta firmy kurierskiej.

17. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

WARUNKI PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI

 

Przedłużenie gwarancji obowiązuje na terenie Polski. Przedłużenia należy dokonać na stronie www.dragonwinch.com

 

Podstawowa gwarancja na produkty udzielana jest na okres 24 miesięcy, liczony od dnia wydania wyciągarki. Data wydania uwidoczniona jest na dowodzie zakupu(paragon, faktura).

 

DRAGON WINCH oferuje możliwość przedłużenia gwarancji dla wszystkich wyciągarek DRAGON WINCH na okres kolejnych 36 miesięcy.

 

Przedłużenie okresu gwarancyjnego może zostać zrealizowane wyłącznie w dniu zakupu i jest ważne tylko z dowodem zakupu (paragon, faktura).

 

Producent przedłuża gwarancję o kolejne 36 miesięcy, w przypadku spełnienia następujących warunków:

1. Tylko dla naszych Klientów, każda wyciągarka firmy Dragon Winch zakupiona przez stronę WINCHSTORE.PL w cenie podstawowej, objęta jest 5 letnim okresem gwarancyjnym (bez dodatkowych opłat oraz obowiązkowych płatnych przeglądów). 

 

2. Dopełnienie warunków uprawniających do dwóch pierwszych lat gwarancji podstawowej.

Pozostałe warunki gwarancji podstawowej pozostają bez zmian.

 

 

ZAKRES PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI

 

   Przedłużona gwarancja jest stosowana w celu ochrony przed wadami materiałowymi i produkcyjnymi. Przedłużona Gwarancja obejmuje: Koszty naprawy wadliwego sprzętu, w tym koszty robocizny oraz części. Przedłużonej gwarancji nie podlegają:

 

- defekty wynikające z działań opisanych w warunkach gwarancji podstawowej.

 

- wyciągarki użytkowane w celach wyczynowych (np. na rajdach) oraz w celach zawodowych (np. w lawetach, pomocy drogowej, pojazdach specjalistycznych itp.).

 

- elementów podlegających normalnemu zużyciu: hamulec, instalacja elektryczna z przekaźnikami, sterowanie bezprzewodowe, pilot przewodowy, szczotki wirnika.

 

WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW HUSAR WINCH:

1. Gwarancja obejmuje wciągarki posiadające ważny dokument gwarancyjny. Gwarancja jest ważna wraz z dowodem zakupu.

2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty dostawy wciągarki. Data dostawy jest podana na druku gwarancji.

3. Gwarant zobowiązuje się naprawid wady fabryczne wyciągarki wykryte podczas okresu gwarancji.

4. Gwarancja nie obejmuje wad wciągarki powstałych w wyniku: Naprawy wykonywanej inaczej niż przez gwaranta, nieprzestrzeganie zasad prawidłowej instalacji i obsługi opisanych w instrukcji obsługi, przechowywanie wciągarki w niewłaściwych warunkach, lekceważenie zasady nadzoru, niewłaściwe użycie, nieprawidłowe nawijanie liny, nie przestrzeganie zasad obsługi wyciągarki, przeciążanie wciągarki, przypadkowych zdarzeo, takich jak: pożar, wyładowanie elektryczne, powódź, działanie substancji chemicznych oraz okoliczności i działanie siły wyższej.

5. Gwarancja nie obejmuje wad mechanicznych takich jak: uszkodzenia mechaniczne obudowy, uszkodzenia silnika, przekładni i bębna spowodowane przeciążeniem wciągarki. W przypadku przekroczenia jakichkolwiek parametrów pracy wyciągarki wyszczególnionych w instrukcji obsługi wyciągarki będą traktowane jako przeciążenie wyciągarki.

6. Gwarancja nie obejmuje elementów obudowy i akcesoriów, które ulegają normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, takich jak: zarysowania, miejsca trwale zabrudzone, zcieranie oznaczeo itp.

7. Lina wciągarki, zarówno lina stalowa, jak i lina syntetyczna, nie są objęte gwarancją.

8. Gwarancja nie obejmuje wyciągarek, które nie są sprawne z powodu braku zapewnienia właściwej konserwacji.

9. Podstawą do rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego jest dostarczenie wyciągarki wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i formularzem reklamacyjnym, który powinien opisywad wadę i okoliczności w których wystąpiła, a także typ pojazdu, w którym wciągarka była zainstalowana.

10. Należy skontaktowad się z gwarantem w sprawie dostawy wciągarki pod wskazany adres serwisu i pokrycia kosztów transportu, o ile wciągarka jest wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez gwaranta.

11. Usterka zgłoszona w okresie gwarancyjnym zostanie naprawiona przez gwaranta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni roboczych. Okres rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po dacie dostawy wyciągarki do serwisu.

12. Jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres naprawy może zostad wydłużony do 60 dni, na co klient wyraża zgodę poprzez korzystanie z usług serwisu.

13. Klient ma prawo do wymiany wciągarki na nową, o ile gwarant uzna naprawę za niemożliwą. Wyciągarka zostanie wymieniona na nową, wolną od wad w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli w szczególnych przypadkach (np. brak takiego produktu w ofercie gwaranta) wyciągarki nie można zastąpid tym samym jej typem, gwarant w porozumieniu z klientem, wymieni wyciągarkę na wyciągarkę innego typu, o możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Taką procedurę uznaje się za wypełnienie zobowiązao ze strony gwaranta.

14. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres świadczenia gwarancyjnego.

15. Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, gwarant obciąży klienta kosztami procedur gwarancyjnych i transportu.

16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej pracy wyciągarki. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez klienta, wynikające z uszkodzenia wciągarki. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia powstałe z braku zamontowania wyłącznika wysokoprądowego lub złączki wysokoprądowej jak i braku natychmiastowego rozłączenia wyciągarki od zasilania w przypadku awarii. 

17. Prawa gwarancyjne nie uwzględniają roszczenia klienta o zwrot utraconych zysków w związku z wadą wciągarki.

18. Jeśli klient nie zaakceptuje warunków gwarancji, ma prawo zwrócid wyciągarkę sprzedawcy na własny koszt w ciągu 5 dni roboczych od daty zakupu. W takim przypadku wyciągarka nie może wykazywad oznak użytkowania.

19. W sprawach spornych, nieuregulowanych niniejszą gwarancją, zastosowanie mają obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Warunki gwarancji wyciągarek Presko oraz Runva, zawarte są w karcie gwarancyjnej produktu.